February 26, 2022
Download Proceedings

ตารางการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมส่งผลงาน
จัดเตรียมบทความ และจัดทำบทความ
การจัดเตรียมบทความ และจัดทำบทความให้อยู่ในรูปแบบของที่ประชุมกำหนด
Template บทความ  DOC PDF, แบบฟอร์มการส่งบทความ  DOC PDF
ลงทะเบียน และอัพโหลดบทความ พร้อมแนบแบบฟอร์มการส่งบทความ
งานประชุมจะพิจารณาส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเฉพาะผลงานที่ได้ชำระเงินแล้วเท่านั้น ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ส่วนผลงานที่ไม่ผ่านการพิจารณา ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมได้ แต่ไม่สามารถเสนอผลงานได้ และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ลงทะเบียนชำระเงิน หลังจากลงทะเบียนส่งบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานแล้ว
เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
สิ่งที่ได้รับสำหรับผู้นำเสนอผลงานที่ลงทะเบียนชำระเงินเรียบร้อย
ประกอบด้วย เกียรติบัตร และ Proceedings (ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์)
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
ลงทะเบียนชำระเงินเข้าร่วมงาน
สำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในผลงานที่มีชื่อในบทความ หากต้องการมาเข้าร่วมประชุมในวันงานด้วย ต้องลงทะเบียนชำระเงินเข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงานในส่วนนี้ด้วย